فرودگاه های گرجستان

فرودگاه های گرجستان

فرودگاه های گرجستان کشور گرجستان از سامانه حمل و نقل هوایی داخلی پیشرفته ای برخوردار است. البته در قدیم به دلیل وقوع جنگ های داخلی، تجهیزات و امکانات حمل و نقل هوایی آن خسارات زیادی دیده است. در گرجستان ۶ فرودگاه قابل استفاده برای هواپیماهای غیرنظامی وجود دارد. در بین این فرودگا هها، فرودگا ههای تفلیس، باتومی و سوخومی