مرکز خرید مرانی

مرکز خرید مرانی

مرکز خرید مرانی، مجتم عای چهار طبقه است که در مرکز شهر تفلیس قرار دارد. با آن که شاید کوچک به نظر برسد، اما نمایندگی بسیاری از برندهای معروف و بین المللی